Docenten / Workshopleiders

 

Barend van Giessen – klinisch psycholoog en psychotherapeut – werkt sinds 1999 als pro justitia rapporteur en vrijgevestigd psychotherapeut in een groepspraktijk. Hij is vele jaren verbonden geweest aan de opleiding tot pro justitia rapporteur en de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Best practice ambulant forensisch psychologisch onderzoek van het NIFP. Verder is hij lid van het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVT) en is beroepslid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG).


Geert Mensing, die tot voor kort werkte als klinisch psycholoog en psychotherapeut, bleef na zijn stage eind 1976 in het Pieter Baan centrum als psycholoog werken. Na zes jaar werd hij psycholoog in de FOBA te Amsterdam en werkte vanaf 1985 als hoofd van de afdeling Medische Psychologie in de voorlopers van het huidige Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Daarnaast bleef hij PJ-rapporten maken en was praktijkopleider voor GZ- en KP-opleidingen. Vanaf 2003 tot zijn pensionering was hij psycholoog en manager van het Nederlands Astmacentrum in Davos. Hij was sinds de jaren negentig tot begin 2017 Raad van de Penitentiaire kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, plv. lid beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege, rapporteur via het NIFP en docent van de SSR.

Arjan de Groot –klinisch psycholoog- begon in 1994 als rapporteur pro Justitia, vanaf 1996 ook vanuit het Pieter Baan Centrum, later hier ook als hoofd psychologie. Hij werkte verder vanuit een bijzondere belangstelling voor de tbs als coördinator Maatregeladvies NIFP bij het NIFP en als directeur behandeling bij een FPC. Sinds 2014 werkt hij als portefeuillehouder rapportage van het NIFP. Hij publiceerde en is lid van de toetsingsadviescommissie van het NRGD, de LAP-commissie, de EVGB-commissie (beoordeling Ernstige Vlucht- en Beheers Gevaarlijke Patiënten binnen de tbs) en plv. lid van het AVt.Harry Stikkelbroeck is thans werkzaam als voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing TBS en verder als docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie, en bij de Beroepsopleiding Advocaten. Tot voor kort was Harry senior raadsheer in de afdeling strafrecht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden; daarvoor werkte hij als officier van justitie, strafrechter in de eerste aanleg en als (straf)advocaat. Als rechter en raadsheer had hij langere tijd de functies van Rechter-Commissaris en Raadsheer-Commissaris. Een aandachtsgebied in het doceren is interpretatie van forensisch bewijs en bewijswaarderingen in het algemeen in het strafrecht. Op dat gebied heeft Harry ook meegewerkt aan publicaties.

Maarten Beukers heeft tot 2014 als jurist gewerkt bij het NIFP. In die functie heeft hij onder andere pro justitia rapporteurs geadviseerd bij het opmaken van de rapportages en bij tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast was hij belast met onderwijstaken en leverde hij een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van rapporteurs. Voorheen is hij werkzaam geweest bij het gevangeniswezen en als officier van justitie. 
In 2017 heeft hij een promotieonderzoek afgerond, met als onderwerp de psychische stoornis in het strafrecht.

Thomas Rinne is sinds 1992 psychiater. In 1991 deed hij zijn keuzestage forensische psychiatrie in het Pieter Baan Centrum en was daarna nog als freelance rapporteur verbonden aan het PBC. In 2002 promoveerde hij op de neuro-endocrine gevolgen van vroege en chronische traumatisering. Hij werkte als hoofdbehandeling bij de Geestgronden in de chronische psychiatrie, was beleidspsychiater van het Derksencentrum in Amsterdam en als universitair hoofddocent was hij verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. 2005 trad hij als lid directieraad van het NIFP toe, hij was in die functie 6 jaar medisch directeur van het PBC en 4 jaar aansturend directieraadslid van de zuidwestelijke diensten van het NIFP. Sinds de recente reorganisatie in 2015 is hij portefeuillehouder Kennis en hoofd Wetenschap & Opleidingen van het NIFP. In 2012 was hij initiatiefnemer voor het richtinggevende project Stoornis en Risico waarin de functionele stoornis als nieuw, mogelijk in de forensische psychiatrie bruikbaar stoornisconcept naar voren kwam. Verder richt zich het wetenschappelijke interesse van Thomas Rinne op neurobiologische en objectiverende diagnostiek en sinds kort op radicalisering en extremisme.

Judith Kwakman is sinds 2001 strafrechtadvocaat en sinds 2010 ook BOPZ-advocaat. Zij heeft een eigen advocatenkantoor in Assen (Knottenbelt & Kwakman strafrechtadvocaten). In 2009 heeft zij de specialisatieopleiding Strafrecht en in 2012 de specialisatieopleiding Jeugdrecht afgerond. Zij is gespecialiseerd in rechtsbijstand aan TBS-gestelden. In dat kader heeft zij honderden Pro Justitia-rapportages en geneeskundige verklaringen bestudeerd. Samen met een aantal andere TBS-specialisten heeft zij in 2017 de Vereniging van TBS-advocaten opgericht, waarvan zij bestuurslid is. Namens die Vereniging maakt zij periodiek nieuwsbrieven met nuttige informatie over TBS-aangelegenheden. Na deelgenomen te hebben aan een aantal expertmeetings van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ter advisering van de Minister over toekomstige wetgeving, zal zij vanaf november 2018 plaatsnemen in de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze commissie ondersteunt de Orde in het gevraagd en ongevraagd geven van advies over wetsvoorstellen op strafrechtelijk gebied aan de regering en het parlement.

Wietse Bouwsma – Reclassering is sinds 2005 taakspecialist op het gebied van de Tbs- en PIJ-maatregel; adviseert aangaande de voorwaarden waaronder op verantwoorde wijze overgegaan kan worden tot proefverlof en/of voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Was als stafmedewerker (2011-2013) en beleidsadviseur (2016-2018) verbonden aan het landelijk kantoor (SVG), waarbij lid van het landelijk incidententeam en belast met de taakgebieden Tbs en Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT). Is als contactfunctionaris 3RO verbonden geweest aan het FPC Dr. S. van Mesdag (2014-2018); gericht op effectieve samenwerking tussen het FPC en de 3RO waarbij intensivering van het toezicht van tbs-gestelden in de resocialisatiefase en een inhoudelijk optimale uitstroom centraal stond. Naast zijn werkzaamheden volgt Wietse de Master Forensische Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit; in dit kader heeft hij het afgelopen half jaar als behandelaar/ behandelcoördinator i.o. gewerkt binnen JJI Juvaid te Veenhuizen.

Yvo van Kuijck (1951), jurist, was tot voor kort senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en in die hoedanigheid van 2011-2016 voorzitter van de penitentiaire kamer bij dit hof. Op dit moment is hij nog raadsheer-plaatsvervanger, en tevens lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en van het Veterinair Beroepscollege. Voorafgaand aan zijn rechterschap is hij officier van justitie en advocaat-generaal geweest. Ervaring met het forensisch (straf)recht heeft hij ook opgedaan als lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het Adviescollege Verloftoetsing Tbs (AVT). Tenslotte is hij mede-oprichter van Forum TBS en Forum Levenslang en nog steeds bestuurslid daarvan.

Ivo van Outheusden is psychiater. Hij is bijna twee decennia werkzaam in zowel de ambulante als klinische forensische zorg en was gedurende vier jaar directeur behandelzaken van een FPK. Daar implementeerde hij een nieuwe manier van werken die ‘duurzame verbinding’ wordt genoemd: door na behandeling contact met de patiënt te houden, wordt de fragmentatie in de ketenzorg tegengegaan en blijkt de strafrechtelijke recidive fors te worden teruggedrongen. Momenteel werkt Ivo bij De Woenselse Poort (FPK/FPA) en bij de Oostvaarderskliniek (FPC) en is hij tegelijk actief als freelance rapporteur pro justitia, zowel voor het NIFP als het PBC. Ivo woont in Amsterdam, is gehuwd en heeft twee dochters.

Harry Beintema is sinds 2004 psychiater en vanaf 2006 Directeur in de Mesdag. Hij is daarnaast directeur van de FPA en Forensische poli van Forint, onderdeel van Lentis. Hij volgde zijn opleiding tot psychiater in het UMCG. Hij is voorzitter van de behandeldirecteuren, TBS Nederland en lid van het Forensisch netwerk van GGz Nederland. Als penningmeester is hij actief in het bestuur van de NVvP. Door de afgelopen jaren was hij lid van vele commissies op het gebied van TBS, Forensische Psychiatrie en verward gedrag. Het ging daarbij soms om inhoud, beleid, toezicht en beleid, maar ook financiering. Hij is verder redactielid van het tijdschrift Jurisprudentie Gedwongen Zorg. De filosofie en ethiek van de psychiatrie heeft zijn bijzondere belangstelling.

Karin ten Brinck, psycholoog en psychotherapeut, werkt thans als hoofd van de vakgroep psychologie in het Pieter Baan Centrum, is lid van de LAP (landelijke adviescommissie plaatsing longstay tbs), en is psycholoog-lid van het Adviescollege levenslanggestraften. Ze is sinds 1985 werkzaam in de forensische psychologie als Pro Justitia rapporteur, behandelaar, en manager. Ze werkte als psycholoog-onderzoeker in het Pieter Baan Centrum, was ambulant rapporteur, hoofdbehandelaar in tbs-klinieken, lid van het Adviescollege Verloftoetsing tbs, hoofd NIFP Noord-Oost Nederland en was 6 jaren directeur behandeling van FPC Veldzicht.

Michiel van der Wolf is jurist en psycholoog. Hij is universitair hoofddocent strafrecht en forensische psychiatrie aan respectievelijk de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Hij promoveerde te Rotterdam in 2012 op een proefschrift over de historische achtergronden van actuele knelpunten ten aanzien van de tbs, getiteld: ‘TBS - veroordeeld tot vooroordeel’. Hij ontving een Veni-beurs van NWO voor een onderzoek naar de kwaliteit van gedragskundige pro Justitia rapportages en de juridische mogelijkheden die te toetsen. Hij is voorzitter van het Lutje Psychiatrisch Juridisch Gezelschap.

Coen van Gestel is inmiddels 16 jaar werkzaam als psychiater, merendeels in de forensische ggz. Van die tijd werkte hij enkele jaren in klinieken (FPC en FPK), maar meestal ook in de ambulante forensische ggz. Bij de Waag, onderdeel van stichting De Forensische Zorgspecialisten, was hij enkele jaren directeur zorg, later algemeen directeur. Inmiddels is hij geneesheer-directeur bij deze stichting. Coen rapporteert Pro Justitia sinds 1998 en is inmiddels zeven jaar opgenomen in het NRGD. Hij is tevens (plv) raad bij de Penitentiaire Kamer. Aandachtsgebieden naast de forensische ggz zijn verslavingszorg en verstandelijke beperkingen.